Аптека-музей «Під чорним орлом»

Львів, вул. Друкарська, 2 [Карта]
Пн-Пт: 9:00–19:00, Сб-Нд: 10:00–18:00
1898

Апте́ка-музе́й «Під чорним орлом»  — найдавніша з існуючих у Львові аптек, розташована на площі Ринок у наріжному будинку, яким починаються вулиці Друкарська та Ставропігійська. В унікальному аптечному музейному комплексі демонструються більш ніж трьох тисяч рідкісних експонатів, яких зібрано науковцями, фармацевтами та колекціонерами-ентузіастами.

У 1966 році на базі старовинної аптеки створено музей історії фармації. Ідея створення музею виникла ще у XIX столітті. У 1868 році було створено Галицьке товариство аптекарів, якому вдалося зібрати невелику колекцію експонатів, та в умовах Австро-Угорської імперії створити музей було неможливо. Після ремонтно-реставраційних робіт експозиція музею значно розширилась і нараховувала 16 експозиційних залів загальною площею 700 м².

  • Торговий зал. Огляд музейної експозиції розпочинається з Торгового Залу. Стеля Торгового Залу прикрашена поліхромними розписами, виконаними на початку 19 століття віденським майстром Штаалем. Це овальні медальйони, що символізують чотири праелементи Всесвіту та за вченням Емпедокла становлять основу всього сущого. Це «Aqua» («Вода»), «Ignis» («Вогонь»), «Terra» («Земля»), «Aer» («Повітря»). Найцікавішими експонатами Торгового Залу є унікальні фармацевтичні ваги. Особливо цікавими є одні з них, що кріпляться на бронзових фігурах, висотою біля одного метрa, Асклепія — давньогрецького бога медицини та його доньки Гігеї, богині здоров'я. У Торговому Залі можна придбати лікарські препарати та знамените «Залізне вино».
  • Матеріальна кімната. У другому залі колись була матеріальна кімната, де зберігались запаси медикаментів. Тепер тут виставлено колекції посуду для зберігання медикаментів, частину аптечного обладнання різних епох, старі патентовані ліки тощо.
  • Лабораторія. Інтер'єр третього залу відтворює вигляд старовинної аптечної лабораторії. Розміщені тут експонати знайомлять з різними етапами переробки рослинної сировини і виготовлення з неї ліків. У маленькій і тісній кімнатці знаходилась аптечна кухня (кокторій), де методом теплової обробки виготовлялись ліки.
  • Кімната історії фармації. У одній з наступних кімнат на художньо оформлених стендах популярно викладається історія фармації від найдавніших часів до наших днів, розповідається про основні етапи розвитку її в Єгипті, Стародавній Греції та Римі, державах Близького Сходу та Західної Європи.
  • Флігель. Далі йде дерев'яна галерея у чотириповерховий флігель, збудований на зламі 15 — 16 століть. Перша реставрація будинку виконана у 1757 році. У флігелі розмістились алхімічна лабораторія, бібліотека, яка налічує понад 3 тисячі книг. Цікавість викликає алхімічна лабораторія, яку відтворено за старовинними картинами і гравюрами.
  • Аптечні підвали. Вниз по сходах, розміщені старі аптечні підвали, де відновлено інтер'єри початку 18 століття. Тут експонуються великі дерев'яні бочки та бутлі для зберігання лікувальних медичних вин.
  • Внутрішній дворик. З аптечних підвалів дубовими сходами знаходиться внутрішній дворик — єдиний об'єкт у Львові, де вдалося реставраційними засобами відтворити вигляд жилого будинку заможного міщанина 16 — 17
  • Сьогодні тут можна відчути подих древнього Львова: високі дубові шафи, прикрашені художнім різьбленням, аптечний посуд з фарфору, фаянсу, скла різних кольорів, оригінальні ваги у формі засновника медицини Ескулапа та його доньки Гігієї, прототип сучасного ксерокса — друкарська машинка кінця ХIX ст. для друку етикеток, аптечні підземелля та ще безліч цікавого. Народний музей користується великою популярністю у львів’ян та гостей міста: протягом першого року існування музей відвідало близько 6 тис. екскурсантів, а в 1988 р. — понад 280 тис. Загалом проведено понад 15 тис. екскурсій, і кожна з них — це хвилююче спілкування людей з яскравими сторінками історії фармації, відображеної й збереженої древніми стінами аптеки, перегукування далекого минулого з сучасністю лікувальної практики.

Аптека-музей «Под черным орлом» - древнейшая из существующих во Львове аптек, расположенная на площади Рынок в угловом доме, которым начинаются улицы Печатная и Ставропигийская. В уникальном аптечном музейном комплексе демонстрируются более чем трех тысяч редких экспонатов, которые собраны учеными, фармацевтами и коллекционерами-энтузиастами.

В 1966 году на базе старинной аптеки создан музей истории фармации. Идея создания музея возникла еще в XIX веке. В 1868 году было создано Галицкое общество аптекарей, которому удалось собрать небольшую коллекцию экспонатов, и в условиях Австро-Венгерской империи создать музей было невозможно. После ремонтно-реставрационных работ экспозиция музея значительно расширилась и насчитывала 16 экспозиционных залов общей площадью 700 м².

    Торговый зал. Обзор музейной экспозиции начинается с Торгового Зала. Потолок Торгового Зала украшена полихромной росписью, выполненными в начале 19 века венским мастером Штаалем. Это овальные медальоны, символизирующие четыре праелементы Вселенной и по учению Эмпедокла составляют основу всего сущего. Это «Aqua» ( «Вода»), «Ignis» ( «Огонь»), «Terra» ( «Земля»), «Aer» ( «Воздух»). Наиболее интересными экспонатами Торгового Зала есть уникальные фармацевтические весы. Особенно интересны одни из них, которые крепятся на бронзовых фигурах, высотой около одного метрa, Асклепия - древнегреческого бога медицины и его дочери Гигеи, богини здоровья. В Торговом Зале можно приобрести лекарственные препараты и знаменитое «Железное вино».
    Материальная комната. Во втором зале когда-то была материальная комната, где хранились запасы медикаментов. Теперь здесь выставлены коллекции посуды для хранения медикаментов, часть аптечного оборудования разных эпох, старые патентованные лекарства и тому подобное.
    Лаборатория. Интерьер третьего зала воспроизводит вид старинной аптечной лаборатории. Размещенные здесь экспонаты знакомят с различными этапами переработки растительного сырья и изготовления из нее лекарств. В маленькой и тесной комнатке находилась аптечная кухня (кокторий), где методом тепловой обработки изготовлялись лекарства.
    Комната истории фармации. В одной из следующих комнат на художественно оформленных стендах популярно излагается история фармации от древнейших времен до наших дней, рассказывается об основных этапах развития ее в Египте, Древней Греции и Риме, государствах Ближнего Востока и Западной Европы.
    Флигель. Далее идет деревянная галерея в четырехэтажный флигель, построенный на рубеже 15 - 16 веков. Первая реставрация дома выполнена в 1757 году. Во флигеле разместились алхимическая лаборатория, библиотека, насчитывающая более 3000 книг. Интерес вызывает алхимическая лаборатория, которую воспроизведена по старинным картинам и гравюрам.
    Аптечные подвалы. Вниз по лестнице, размещенные старые аптечные подвалы, где возобновлено интерьеры начала 18 века. Здесь экспонируются большие деревянные бочки и бутыли для хранения лечебных медицинских вин.
    Внутренний дворик. С аптечных подвалов дубовыми лестницами находится внутренний дворик - единственный объект во Львове, где удалось реставрационными средствами воспроизвести вид жилого дома зажиточного мещанина 16 - 17
    Сегодня здесь можно почувствовать дыхание древнего Львова: высокие дубовые шкафы, украшенные художественной резьбой, аптечная посуда из фарфора, фаянса, стекла разных цветов, оригинальные веса в форме основателя медицины Эскулапа и его дочери Гигиеи, прототип современного ксерокса - печатная машинка конца ХIX в. для печати этикеток, аптечные подземелья и еще множество интересного. Народный музей пользуется большой популярностью у львовян и гостей города в течение первого года существования музей посетило около 6 тыс. Экскурсантов, а в 1988 гг. - Более 280 тыс. Всего проведено более 15 тыс. Экскурсий, и каждая из них - это волнующее общения людей с яркими страницами истории фармации, отраженной и сохраненной древними стенами аптеки, перекличка далекого прошлого с современностью лечебной практики.


Залиште свій відгук