Львівський музей історії релігії

м. Львів, пл. Музейна, 1 [Карта]
10:00 - 18:00 (пн. - вихідний)
16833

Львівський музей історії релігії – установа культури, в якій за допомогою зібраних унікальних матеріалів висвітлюється історія світових і національних релігій, діяльність церковних організацій.

Експозиція музею розташована в будівлі Домініканського монастиря ХІV – XVIII ст. Концерти органної музики, які організовує музично-просвітницький відділ, відбуваються у великому виставковому залі -- колишній трапезній монастиря.

Костел споруджений за проектом австрійського інженера Яна де Вітте і належить до кращих зразків барокової архітектури міста. Головний вівтар був створений 1766 року за проектом скульптора Себастьяна Фесінгера. Чотири дерев’яні скульптури автором яких є Матвій Полейовський, зображують Іоана Хрестителя, апостолів Петра і Павла та євангеліста Луку.

Музей має чотири філії: 1980 року створено Червоноградську філію, 1991 року – Сокальську філію «Людина. Земля. Всесвіт», 1993 р. – Інститут релігієзнавства. Створюється музей юдаїки, 2009 р. -- Музей-садибу родини Антоничів у с. Бортятин.

Експозиція складається з таких тематичних розділів: «Релігії стародавнього світу», «Юдаїзм», «Раннє християнство», «Вірменська церква», «Історія римсько-католицької церкви», «Українська греко-католицька церква», «Православ’я в Україні», «Протестантизм», «Іслам», «Буддизм». У структуру музею входять відділи: виставковий, науково-освітній, рекламний, методичний, фонди, видавництво «Логос», бібліотека, фото- та голографічна лабораторії, науково-реставраційний, художній, біо-бібліографічний.

У фондах нараховується понад 50 тис. одиниць збереження. Серед них експонати, які мають унікальну культову, мистецьку та історичну вартість. Зокрема, велика збірка ікон XVI-XIX ст., чимала колекція Біблій (у тому числі Острозька Біблія 1581 року та видана у Парижі 1563 року), релікварій св. Аронтія ХІ ст. тощо.

Музей проводить щорічні міжнародні наукові конференції «Історія релігій в Україні» та видає їх матеріали, а також раз на два роки видає наукові альманахи, присвячені визначним датам історії церкви.

До послуг відвідувачів музею – різні форми науково-освітньої роботи: лекції, екскурсії, для них проводяться концерти органної та камерної музики, надаються консультації.

Львовский музей истории религии - учреждение культуры, в которой с помощью собранных уникальных материалов освещается история мировых и национальных религий, деятельность церковных организаций.

Экспозиция музея расположена в здании Доминиканского монастыря XIV - XVIII вв. Концерты органной музыки, которые организовывает музыкально-просветительский отдел, происходят в большом выставочном зале - бывшей трапезной монастыря.

Костел построен по проекту австрийского инженера Яна де Витте и принадлежит к лучшим образцам барочной архитектуры города. Главный алтарь был создан 1766 по проекту скульптора Себастьяна Фесингера. Четыре деревянные скульптуры автором которых является Матвей Полейовский, изображают Иоанна Крестителя, апостолов Петра и Павла и евангелиста Луку.

Музей имеет четыре филиала: в 1980 году создан Червоноградский филиал, 1991 года - Сокальский филиал «Человек. Земля. Вселенная », 1993г. - Институт религиоведения. Создается музей иудаики, 2009г. - Музей-усадьба семьи Антоничив в с. Бортятин.

Экспозиция состоит из следующих тематических разделов: «Религии древнего мира», «Иудаизм», «Раннее христианство», «Армянская церковь», «История римско-католической церкви», «Украинская греко-католическая церковь», «Православие в Украине» , «Протестантизм», «Ислам», «Буддизм». В структуру музея входят отделы: выставочный, научно-образовательный, рекламный, методический, фонды, издательство «Логос», библиотека, фото- и голографическая лаборатории, научно-реставрационный, художественный, био-библиографический.

В фондах насчитывается более 50 тыс. Единиц хранения. Среди них экспонаты, которые имеют уникальную культовую, художественную и историческую ценность. В частности, большой сборник икон XVI-XIX вв., Большая коллекция Библий (в том числе Острожская Библия 1581 г. и издана в Париже 1563), реликварий св. Аронтия XI в. тому подобное.

Музей проводит ежегодные международные научные конференции "История религий в Украине» и выдает их материалы, а также раз в два года издает научные альманахи, посвященные выдающимся датам истории церкви.

 


Залиште свій відгук