Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

м. Львів, пр. Свободи 20 [Карта]
щоп'ятниці та щосуботи з 11.00 до 19.00
42696

Музей був заснований в лютому 1905 року греко-католицьким митрополитом Андреєм Шептицьким як приватна фундація під назвою «Церковний музей» для розвитку української культури.
На сьогодні фонди музею налічують понад 100 тис. одиниць збереження, репрезентуючи вікові традиції розвитку українського мистецтва та національної культури.

Предметом особливої гордості є найбільша й найповніша в Україні колекція середньовічного українського сакрального мистецтва XII-XVIII століть. Це ікони, скульптура, рукописи і стародруки, декоративна різьба, металопластика та гаптовані церковні тканини. Найбільш багатогранно у збірці музею представлена ікона XIV-XVIII ст., здебільшого з теренів Західної України.

Вартісні пам’ятки писемної культури зосереджені у збірці рукописів та стародруків, формування якої розпочалося від часу заснування музею. Основу збірки заклали зразки, подаровані митрополитом А.Шептицьким, а її поповнення на науковій основі було продовжене професором І.Свєнціцьким. Збагатили колекцію і дари діячів культури та просвіти, духовних осіб, а також скарби із збірок Ставропігійського інституту, Львівської Греко-Католицької Митрополії та Капітули, товариства «Просвіта», НТШ, Народного дому, Богословського наукового товариства, бібліотеки оо. Василіян, переданих до музею після 1939 року.
Водночас у фондах музею зберігаються шедеври й таких митців європейського значення, як Пінзель, Полейовський, Філевич та інші. Дуже вартісною у колекціях є підбірка української народної та професійної гравюри XVII—XVIII ст.(близько 1000 одиниць збереження).
Розвиток українського мистецтва XIX — початку ХХ століть репрезентує збірка творів живопису художників Наддніпрянської та Західної України.

Гордістю музейної колекції є низка оригінальних творів Тараса Шевченка.

У збірці творів XIX — поч. ХХ ст. — мистецька спадщина класиків української образотворчості К.Устияновича, Т.Копистинського, С.Васильківського, Ф.Красицького, А.Манастирського, І.Труша, О.Кульчицької, а також твори митців, чиї імена були надовго викреслені з духовної скарбниці українського народу, — М.Бойчука, М.Сосенка, Л.Ґеца, П.Холодного.
На окрему увагу заслуговують зібрання творів народного мистецтва, які формувалися уже в перші роки існування музею. Сьогодні вони налічують понад 20 тис. одиниць і представляють усі типологічні різновиди та жанри народного мистецтва, обіймаючи період XVII—XX ст. Це вироби з кераміки, кості, металу, тканини, вишивка, різьба по дереву, народний одяг, писанки, витинанки, малювання на склі.

Окрім постійних експозицій, в музеї також відбуваються тимчасові виставки.


Відділи музею:

1. Художньо - меморіальний музей Олени Кульчицької

2. Художньо – меморіальний музей Олекси Новаківського

3. Художньо - меморіальний музей Л. Левицького

4. Художньо - меморіальний музей Івана Труша

5. Художній музей "Сокальщина"

7. Відділ народного мистецтва
79005 м.Львів, вул.Драгоманова,42
(0322)72-57-45

8. Відділ сучасного мистецтва
79005 м. Львів, вул.Драгоманова,42
(0322)74-21-54

9. Відділ стародруків та рукописів
79005 м. Львів, вул.Драгоманова,42
(0322)72-76-23

10. Художньо - меморіальний музей Устияновичів

 

Музей был основан в феврале 1905 греко-католическим митрополитом Андреем Шептицким как частная фонд под названием «Церковный музей» для развития украинской культуры.
На сегодня фонды музея насчитывают более 100 тыс. Единиц хранения, представляя вековые традиции развития украинского искусства и национальной культуры.

Предметом особой гордости является наибольшая и самая полная в Украине коллекция средневекового украинского сакрального искусства XII-XVIII веков. Это иконы, скульптура, рукописи и старопечатные книги, декоративная резьба, металлопластика и вышитые церковные ткани. Наиболее многогранно в сборнике музея представлена ​​икона XIV-XVIII вв., В основном с территории Западной Украины.

Стоимостные достопримечательности письменной культуры сосредоточены в сборнике рукописей и старопечатных книг, формирование которой началось со времени основания музея. Основу сборника заложили образцы, подаренные митрополитом А.Шептицким, а ее пополнение на научной основе было продолжено профессором И.Свенцицьким. Обогатили коллекцию и дары деятелей культуры и просвещения, духовных лиц, а также сокровища из сборников Ставропигийского института, Львовской Греко-Католической митрополии и Капитула, общества «Просвита», НОШ, Народного дома, Богословского научного общества, библиотеки оо. Ордена, переданных в музей после 1939 года.
В то же время в фондах музея хранятся шедевры и таких художников европейского значения, как Пинзель, Полейовский, Филевич и другие. Очень ценной в коллекциях является подборка украинской народной и профессиональной гравюры XVII-XVIII вв. (Около 1000 единиц хранения).
Развитие украинского искусства XIX - начала ХХ веков представляет сборник произведений живописи художников Приднепровской и Западной Украины.

Гордостью музейной коллекции есть ряд оригинальных произведений Тараса Шевченко.

В сборнике произведений XIX - нач. ХХ в. - Наследие классиков украинского изобразительного искусства К.Устияновича, Т.Копистинського, С. Васильковского, Ф.Красицкого, А.Манастырского, И.Труша, О.Кульчицкой, а также произведения художников, чьи имена были надолго вычеркнуты из духовной сокровищницы украинского народа, - М. Бойчука, М.Сосенко, Л.Ґеца, П.Холодного.
Отдельного внимания заслуживают собрания произведений народного искусства, формировались уже в первые годы существования музея. Сегодня они насчитывают более 20 тыс. Единиц и представляют все типологические разновидности и жанры народного искусства, занимая период XVII-XX вв. Это изделия из керамики, кости, металла, ткани, вышивка, резьба по дереву, народная одежда, писанки, вышивки, рисования на стекле.

Кроме постоянных экспозиций, в музее также происходят временные выставки.

 


Залиште свій відгук