Палац Потоцьких

м. Львів, вул. Коперника, 15 [Карта]
11:00 - 18:00 (нд.: 12:00 - 17:00, пн. - вихідний)
41602

Справжньою окрасою вулиці Коперника у Львові є палац Потоцьких. Крізь ажурні грати парадних воріт велично та імпозантно підноситься він серед навколишніх будівель. Ці землі здавна називалися Хорунщиною, тому що ще в XVII ст. належали хорунжому Стефану Потоцькому.

 

В кінці XIX ст. граф Альфред II Потоцький, політичний діяч і намісник Галичини, вирішив побудувати тут палац. Спершу на цьому місці був парк і невелика садиба — мисливська садиба на болотистому березі Полтви. Граф був відомий як меценат і поціновувач саме французької архітектури, тому і палац збудований за проектом француза-архітектора Луї д’Овернь. Будівництвом керував архітектор Ю. Цибульський. У 1861 р. садибу розібрали і в кінці 80-х почали будівництво. На жаль, граф вже не побачив збудованого палацу. Завершував його будівництво Роман Потоцький — син Альфреда II.

 

Палац був задуманий для парадних прийомів і зустрічей, в ньому було передбачено все для цього: численні вітальні, широкий двір для карет. Головний фасад від вул. Коперника відокремлюють масивні ковані ворота, а з обох боків яких є флігелі для сторожа. Зі сторони заднього фасаду палац має терасу, заокруглені сходи з балюстрадою спускаються прямо в парк.

 

Інтер’єр палацу був оформлений в стилі Людовика XVI. Блакитний зал, Дзеркальний, Червоний... Стіни затягнуті шпалерами відповідного кольору, багато ліпнини, позолоти; каміни, прикрашені позолоченою бронзою, мармуром, живописом. Справжнє захоплення викликає танцювальний зал (Дзеркальний) і блакитна вітальня — колишня їдальня графа. Каміни, ліпнина, настінний живопис збереглися до наших днів.

Оглянути і пересвідчитись у величі всіх залів Палацу Потоцьких Ви можете через 3D тур, що розміщений на цій сторінці нижче.
 

Після Другої світової війни будівля палацу була у розпорядженні різних установ. А вже після реставрації 1975 року в ній відкрили Палац одруження. Зрештою, палац віддали Львівській картинній галереї. Тепер в його залах відвідувачі оглядають експозицію інтер’єрів та зразки європейського мистецтва XVIII ст. Також на території Палацу Потоцьких щорічно проходить книжковий Форум видавців

 

Музей мистецтва давньої української книги (вулиця Коперника, 15а, за палацом Потоцьких) — створений у 1997 році на основі фондів музею Івана Федорова, що працював у 1977-1990 роках. Експозиція музею представляє українські стародруки – високохудожні твори українських середньовічних видавців, друкарів та граверів. Серед експонатів є львівські та острозькі видання першодрукаря Івана Федорова, Великий требник Петра Могили, майстерно виконані засобами гравюри карти Україні XVII-XVIII століть, взірці ранньої народної гравюри. Декілька унікальних видань епохи ренесансу і бароко («Опис рослин», «Хроніка всього світу») репрезентують європейські друки. Експозиційний зал, присвячений друкарству, відтворює атмосферу середньовічної друкарні, з автентичними оригінальними елементами приміщення, унікальним друкарським верстатом XVII століття, палітурним пресом.

Настоящим украшением улицы Коперника во Львове является дворец Потоцких. Сквозь ажурные решетки парадных ворот величественно и импозантно возвышается он среди окружающих зданий. Эти земли издавна назывались Хорунщиною, потому что еще в XVII в. принадлежали хорунжему Стефану Потоцкому.


В конце XIX в. граф Альфред II Потоцкий, политический деятель и наместник Галичины, решил построить здесь дворец. Сначала на этом месте был парк и небольшая усадьба - охотничье усадьба на болотистом берегу Полтви. Граф был известен как меценат и ценитель именно французской архитектуры, поэтому и дворец построен по проекту француза-архитектора Луи д'Овернь. Строительством руководил архитектор Ю. Цыбульский. В 1861 г.. Усадьбу разобрали и в конце 80-х начали строительство. К сожалению, граф уже не увидел построенного дворца. Завершал его строительство Роман Потоцкий - сын Альфреда II.


Дворец был задуман для парадных приемов и встреч, в нем было предусмотрено все для этого: многочисленные поздравительные, широкий двор для карет. Главный фасад от ул. Коперника отделяют массивные кованые ворота, а с обеих сторон которых является флигеле для сторожа. Со стороны заднего фасада дворец имеет террасу, закругленные лестницы с балюстрадой спускаются прямо в парк.


Интерьер дворца был оформлен в стиле Людовика XVI. Голубой зал, Зеркальный, Красный ... Стены затянуты обоями соответствующего цвета, много лепнины, позолоты; камины, украшенные позолоченной бронзой, мрамором, живописью. Настоящее восхищение вызывает танцевальный зал (Зеркальный) и голубая гостиная - бывшая столовая графа. Камины, лепнина, настенная живопись сохранились до наших дней.

Осмотреть и убедиться в величии всех залов Дворца Потоцких Вы можете через 3D тур, который размещен на этой странице ниже.
 

После Второй мировой войны здание дворца была в распоряжении различных учреждений. А уже после реставрации 1975 года в ней открыли Дворец бракосочетания. В конце концов, дворец отдали Львовской картинной галереи. Теперь в его залах посетители осматривают экспозицию интерьеров и образцы европейского искусства XVIII в. Также на территории Дворца Потоцких ежегодно проходит книжный Форум издателей.


Музей искусства древней украинской книги (улица Коперника, 15а, за дворцом Потоцких) - создан в 1997 году на основе фондов музея Ивана Федорова, работавший в 1977-1990 годах. Экспозиция музея представляет украинские старопечатные - высокохудожественные произведения украинских средневековых издателей, печатников и граверов. Среди экспонатов есть львовские и острожские издание первопечатника Ивана Федорова, Большой требник Петра Могилы, искусно выполненные средствами гравюры карты Украины XVII-XVIII веков, образцы ранней народной гравюры. Несколько уникальных изданий эпохи ренессанса и барокко ( «Описание растений», «Хроника всего мира») представляют европейские печати. Экспозиционный зал, посвященный книгопечатанию, воссоздает атмосферу средневековой типографии, с аутентичными оригинальными элементами помещения, уникальным печатным станком XVII века, переплетным прессом.


Залиште свій відгук